Kategorie

Nowe produkty

Promocje

 • ASI-10A
  ASI-10A

  Antystatyczna opaska na rękę....

  8,90zł 12,90zł
Wszystkie promocje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSInter 


§1. 
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.
2. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
4. „Sklep Internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.psinter.info, za pośrednictwem którego, Klient może dokonywać zakupów.
5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
6. „Towar” – produkty, prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Czesławem Ruszowskim prowadzącym Sklep pod adresem: www.psinter.info, a Klientem, która zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego Sklepu.
8. „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów (…)” – ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
9. „Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
10. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
11. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru prezentowanego na stronach internetowych Sklepu.

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów ze Sklepu Internetowego pod adresem www.psinter.info.

2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podmiotem prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy jest:

Production Solutions Group Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Aleje Jerozolimskie, nr 81, lok. 7.10
02-001 Warszawa
NIP: 113-00-77-059
REGON: 011550249
tel. 22-353-63-24
e-mail: pswarsz@psinter.com

4. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie Internetowym należy traktować, jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient składa jednocześnie ofertę zakupu interesującego go Towaru.
7. W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu, zalecane jest, by sprzęt i system informatyczny Klienta spełniał co najmniej następujące wymagania techniczne:
  a). Przeglądarka Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x,
  b). Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie, są cenami netto wyrażonymi w walucie polskiej. Wiążąca jest cena z chwili składania zamówienia przez Klienta.
9. Do zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://www.psinter.info/index.php?id_cms=3&controller=cms, gdzie Klienci mogą zapoznać się z jego treścią jak również pobrać jego wersję elektroniczną lub sporządzić jego wydruk.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Istnieje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym poprzez rejestrację Klienta, jako użytkownika w systemie, jak również poprzez złożenie jednorazowego zamówienia bez procedury rejestracyjnej.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie (zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie danych osobowych Klienta, które są wskazane, jako dane obowiązkowe oraz zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie na cele związane z realizacją zamówienia składanego przez Klienta. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w § 10 niniejszego Regulaminu.
4. Sklep może usunąć zarejestrowane konto Klienta w sytuacji, gdy Klient:

 • Podał przy rejestracji dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 • Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osób trzecich.
 • Używa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami.
 • Używa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i przechowywania danych uzyskanych w związku ze świadczonymi w ramach niniejszego serwisu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4. Procedura zawierania umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować się w serwisie oraz dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W sytuacji, gdy Klient wybierze opcję zakupu bez rejestracji, konieczne będzie dokonanie wyboru towaru a następnie podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnej torby zakupów;
3. W trakcie procedury składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość technicznej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierało będzie informacje dotyczące:

 • Przedmiotu zamówienia.
 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów.
 • Kosztów dostawy do Klienta / bądź informacji z prośbą o kontakt w celu ich ustalenia.
 • Wybranej metody płatności.
 • Wybranego sposobu dostawy.
 • Szacowanego czasu dostawy.


5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.
6. Złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wyżej opisany stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży.
7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wszystkich istotnych jego elementów.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

§5. Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta w drodze przesyłki kurierskiej lub odbiór własny. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Zamówień z opcją zapłaty z góry, dostawa realizowana będzie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za towar wraz z kosztami jego wysyłki.
4. W wypadku, gdyby okazało się, że w danej chwili brak było Towaru, co do którego Klient złożył Zamówienie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta jak również wskaże przewidywany termin, w jakim Zamówienie będzie mogło być zrealizowane. Do Klienta będzie należała decyzja, co do wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia, bądź co do rezygnacji z Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za towar, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu należnych mu kwot.
5. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 12.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
7. Wraz z Towarem Klient otrzymuje formularz odstąpienia od umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami).

§6. Metody płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Towary w następujących formach:

1. Przelewem na numer rachunku bankowego, podanego na fakturze.
2. Gotówką, w przypadku odbioru własnego.

§7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…),Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jedną z możliwych form odstąpienia jest wypełnienie i przesłanie drogą mailową, formularza odstąpienia od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, należy wysłać na adres Sklepu Internetowego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru w oryginalnych opakowaniach na własny koszt na poniższy adres. Sklep Internetowy w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru dokona kontroli zwroconego towaru w celu stwierdzwenia ze jest on w stanie takim w jakim był wysłany do konsumenta i  dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na rachunek wskazany przez konsumenta. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty stwierdzenia ze zwrocony towar jest w stanie nie naruszonym.
Zwracany towaru należy wysłac na adres:

Production Solutions Group Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Marka Hłaski 18
05-410 Józefów.

UWAGA 1:   Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach opisanych w Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Np.: Jeżeli  produkty katalogowe, standardowe, wymagają przygotowania na zamówienie, np. są personalizowane, grawerowane czy też w ogóle tworzone od podstaw wg specyfikacji dostarczonej przez klienta to w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

UWAGA 2: Jeżeli dokonujesz zakupu w sklepie internetowym na firmę, to takie konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ci nie przysługuje, bo nie jesteś w takiej sytuacji konsumentem.W celu usprawnienia procedury zwrotu należności Klienta, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego lub adresu, na który zostanie wysłany przekaz pocztowy.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Production Solutions, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
3. W wypadku uwzględnienia żądań Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową, koszty związane z przesłaniem Towaru do Sklepu zostaną zwrócone niezwłocznie.
4. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sklepu Internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli zamawiane Towary są nią objęte. Zgłoszenie żądań z udzielonej Klientowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarami zamawianymi w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie lub mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych Sklepu ujawnionych w niniejszym Regulaminie.
6. Sklep Internetowy zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Klientów w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, przy czym w wypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, nie ustosunkowanie się do żądań Konsumenta we wskazanym terminie, oznaczać będzie uznanie tych żądań za zasadne.
7. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
8.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych wysyłanych za pobraniem.

9. W przypadku zmiany decyzji w sprawie zakupów towarów dostarczonych do klienta, koszt ewentualnego przyjęcia towaru z powrotem do magazynu wynosi 15% od ceny wartości brutto danego towaru.

§9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu.
3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub mailowo.
4.  W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub adresu elektronicznego), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji klienta ( nie firmy)  zgłaszanej w trybie opisanym w ustępach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. W przypadku zmiany decyzji w sprawie zakupów towarów dostarczonych do klienta, koszt ewentualnego przyjęcia towaru z powrotem do magazynu wynosi 15% od ceny wartości brutto danego towaru. 

§10. Ochrona danych osobowych

1. Dane uzyskane przy składaniu Zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Klientem wyłącznie przez Sklep Internetowy w związku ze złożonym Zamówieniem.
2. Sklep Internetowy nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym, telefonicznie lub listownie.

§11. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sklepem.
2. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu Internetowego.
5. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą znajdowały zastosowania do Zamówień już złożonych, do których zastosowanie znajdą postanowienia obowiązujące w dacie składania Zamówienia. Wersje Regulaminu z zaznaczeniem okresu ich obowiązywania będą publikowane na stronach internetowych Sklepu.